Home » Ganesh Deva Namavali Collection

Shree Ganesh Namavali - श्री गणेश नामावली


1. ॐ गणेश्वराय नमः ।
2. ॐ गणाध्यक्षाय नमः ।
3. गणाराध्याय नमः ।
4. ॐ गणप्रियाय नमः ।
5. ॐ गणनाथाय नमः ।
6. ॐ गणस्वामिने नमः ।
7. ॐ गणेशाय नमः ।
8. ॐ गणनायकाय नमः ।
9. ॐ गणमूर्तये नमः ।
10. ॐ गणपतये नमः ।
11. ॐ गणत्रात्रे नमः ।
12. ॐ गणन्जयाय नमः ।
13. ॐ गणपाय नमः ।
14. ॐ गणक्रीडाय नमः ।
15. ॐ गणदेवाय नमः ।
16. ॐ गणाधिपाय नमः ।
17. ॐ गणज्येष्ठाय नमः ।
18. ॐ गणश्रेष्ठाय नमः ।
19. ॐ गणप्रेष्ठाय नमः ।
20. ॐ गणाधिराजे नमः ।
21. ॐ गणराजे नमः ।
22. ॐ गणगोप्त्रे नमः ।
23. ॐ गणांगाय नमः ।
24. ॐ गणदैवताय नमः ।
25. ॐ गणबन्धवे नमः ।
26. ॐ गणसुहृदे नमः ।
27. ॐ गणाधीशाय नमः ।
28. ॐ गणप्रथाय नमः ।
29. ॐ गणप्रियसखाय नमः ।
30. ॐ गणप्रियसुहृदे नमः ।
31. ॐ गणप्रियरताय नमः ।
32. ॐ गणप्रीतिविवर्धनाय नमः ।
33. ॐ गणमण्डलमध्यस्थाय नमः ।
34. ॐ गणकेलिपरायणाय नमः ।
35. ॐ गणाग्रण्ये नमः ।
36. ॐ गणेशानाय नमः ।
37. ॐ गणगीताय नमः ।
38. ॐ गणोच्छ्रयाय नमः ।
39. ॐ गण्याय नमः ।
40. ॐ गणहिताय नमः ।
41. ॐ गर्जन्दणसेनाय नमः ।
42. ॐ गणोद्धताय नमः ।
43. ॐ गणभीतिप्रमथनाय नमः ।
44. ॐ गणभीत्यपहारकाय नमः ।
45. ॐ गणनार्हाय नमः ।
46. ॐ गणप्रौढाय नमः ।
47. ॐ गणभर्त्रे नमः ।
48. ॐ गणप्रभवे नमः ।
49. ॐ गणसेनाय नमः ।
50. ॐ गणचराय नमः ।
51. ॐ गणप्राज्ञाय नमः ।
52. ॐ गणैकराजे नमः ।
53. ॐ गणाग्रयाय नमः ।
54. ॐ गणनाम्ने नमः ।
55. ॐ गणपालनतत्पराय नमः ।
56. ॐ गणाजिते नमः ।
57. गणगर्भस्थाय नमः ।
58. गणप्रवणमानसाय नमः ।
59. ॐ गणगर्वपरीहर्त्रे नमः ।
60. ॐ गणाय नमः ।
61. ॐ गणनमस्कृताय नमः ।
62. ॐ गणार्चिताङ् घ्रियुगलाय नमः ।
63. ॐ गणरक्षणकृते नमः ।
64. ॐ गणध्याताय नमः ।
65. गणगुरवे नमः ।
66. ॐ गणप्रणयतत्पराय नमः ।
67. ॐ गणागणपरित्रात्रे नमः ।
68. ॐ गणाधिहरणोद्धुराय नमः ।
69. ॐ गणसेतवे नमः ।
70. ॐ गणनुताय नमः ।
71. ॐ गणकेतवे नमः ।
72. ॐ गणाग्रगाय नमः ।
73. ॐ गणहेतवे नमः ।
74. ॐ गणग्राहिणे नमः ।
75. ॐ गणानुग्रहकारकाय नमः ।
76. ॐ गणागणानुग्रहभुवे नमः ।
77. ॐ गणागणवरप्रदाय नमः ।
78. ॐ गणस्तुताय नमः ।
79. ॐ गणप्राणाय नमः ।
80. ॐ गणसर्वस्वदायकाय नमः ।
81. ॐ गणवल्लभमूर्तये नमः ।
82. ॐ गणभूतये नमः ।
83. ॐ गणेष्टदाय नमः ।
84. ॐ गणसौख्यप्रदात्रे नमः ।
85. गणदुःखप्रणाशनाय नमः ।
86. ॐ गणप्रथितनान्मे नमः ।
87. ॐ गणाभिष्टकराय नमः ।
88. ॐ गणमान्याय नमः ।
89. ॐ गणख्याताय नमः ।
90. ॐ गणवीताय नमः ।
91. ॐ गणोत्कटाय नमः ।
92. ॐ गणपालाय नमः ।
93. ॐ गणवराय नमः ।
94. ॐ गणगौरवदायकाय नमः ।
95. ॐ गणगर्जितसंतुष्टाय नमः ।
96. ॐ गणस्वच्छन्दगाय नमः ।
97. ॐ गणराजाय नमः ।
98. ॐ गणश्रीदाय नमः ।
99. ॐ गणाभयकराय नमः ।
100. ॐ गणमूर्धाभिषिक्ताय नमः ।
101. ॐ गणसैन्यपुरःसराय नमः ।
102. ॐ गुणातीताय नमः ।
103. ॐ गुणमयाय नमः ।
104. ॐ गुणत्रयविभागकृते नमः ।
105. ॐ गुणिने नमः ।
106. ॐ गुणाकृतिधराय नमः ।
107. ॐ गुणाशालिने नमः ।
108. ॐ गुणाप्रियाय नमः ।

Quick Links
Copyright © Jai Ganesh Deva. All Rights Reserved.